Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego
  KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
w  WARSZAWIE


Kontakt:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
ul. Obrońców 31
03-933 Warszawa
tel./fax: 022  617-80-01
e-mail: poczta@kpss.edu.pl

 Uchwała Nr 109/13

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 20 maja 2013 r.

 

w sprawie likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie

 

             Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
[1])),
art. 9f ust. 6  i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
[2])),  art. 12 ust. 3 ustawy  z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
[3])) oraz § 10 ust. 1, 2 i 3  rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. Nr 61, poz. 544)  – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 Z dniem 30 września 2015 r. likwiduje się Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie.

 

§ 2.

 Likwidacja nastąpi poprzez zaprzestanie rekrutacji na pierwszy rok nauki, poczynając od roku szkolnego 2013/2014 i likwidacji kolegium po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.

 

§ 3.

 Mienie ruchome znajdujące się w użytkowaniu Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie, przeznacza się na cele oświatowe.

 

§ 4.

 Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do:

1)     wyznaczenia likwidatora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie i określenia jego zadań;

2)     określenia innych warunków likwidacji.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

 

§ 6.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

 

         Bożenna Pacholczak


 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759,  z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr227, poz. 1658,  z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz.1241 oraz  z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienianej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 797, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,  z 2008r. Nr 70, poz. 461,  Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz.991 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 205, poz. 1206,  z 2012 r. poz. 941 i poz. 979. oraz z 2013 r. poz. 87.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r.  Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz.1530 i poz. 1548.

http://www.mazovia.pl/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,2525,10913.html

Jesteś naszym gościem